Thứ tư, 22/11/2017, 12:10 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
Ngày nhà giáo Việt Nam 2017 Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp Hội nghị APEC 2017 Bản tin Doanh nghiệp
Eximbank đã không trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 việc xử lý thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2013, 2014 và 2015.
Năm vừa qua, doanh thu thuần của Vietjkjet hoàn toàn là tiền mặt, không có khoản phải thu. Trung bình mỗi ngày Vietjet thu về khoảng 80 tỷ tiền mặt, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.
Tổng quỹ tiền lương và thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) ở mức 6,99 tỷ đồng, cao hơn mức 5 tỷ năm 2016.

Đối tác Doanhnghiepvn.vn