Thứ ba, 19/06/2018, 04:20 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

Cả nước có gần 37.300 chiếc ôtô công

13:36:12 19/05/2017

Về ôtô công, khối cơ quan nhà nước quản lý sử dụng 16.383 chiếc; Khối đơn vị sự nghiệp 16.026 chiếc; Khối các tổ chức 4.567 chiếc; Khối các Ban quản lý dự án 310 chiếc.

Theo báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) năm 2016, đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN đã cập nhật thông tin của 106.820 đơn vị; trong đó có 91.514 đơn vị có tài sản thuộc 04 loại (đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản) đã thực hiện việc kê khai đăng ký vào cơ sở dữ liệu (CSDL).

Đến hết năm 2016, tổng giá trị TSNN hành chính sự nghiệp tại CSDL quốc gia về TSNN đến ngày 31/12/2016 là 1.044.899,47 tỷ đồng; trong đó: tài sản là quyền sử dụng đất: 682.538,52 tỷ đồng, tài sản là nhà: 265.068,38 tỷ đồng, tài sản là ô tô: 23.986,30 tỷ đồng, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản: 73.306,27 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Phân theo cấp quản lý, TSNN thuộc các Bộ, cơ quan trung ương quản lý là 304.204,20 tỷ đồng, TSNN thuộc địa phương quản lý là 740.695,27 tỷ đồng. TSNN do Trung ương quản lý chiếm 29,11% về giá trị và 12,68% về số lượng; TSNN do địa phương quản lý chiếm 70,89% về giá trị và 87,32% về số lượng.

Theo loại hình đơn vị, cơ cấu TSNN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý như sau: Khối các đơn vị sự nghiệp sử dụng nhiều TSNN nhất, chiếm 64,44% tổng số hiện vật và 72,18% tổng giá trị; khối các cơ quan nhà nước đứng vị trí thứ hai với 32,55% tổng số hiện vật và 23,91% tổng giá trị; khối các tổ chức đứng thứ ba với 2,68% tổng số hiện vật và 3,78% tổng giá trị và khối các Ban quản lý dự án chiếm tỷ trọng thấp nhất, với 0,33% về hiện vật và 0,13% về giá trị.

Xét theo loại tài sản, về đất: Khối cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng 201,52 triệu m2, chiếm 7,80%; Khối đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng 2.369,29 triệu m2, chiếm 91,65%; Khối các tổ chức quản lý, sử dụng 13,91 triệu m2, chiếm 0,54%; Khối các Ban quản lý dự án quản lý, sử dụng 0,28 triệu m2, chiếm 0,01%.

Về nhà: Khối cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng 32,62 triệu m2, chiếm 23,90%; Khối đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng 99,50 triệu m2, chiếm 72,90%; Khối các tổ chức quản lý, sử dụng 4,33 triệu m2, chiếm 3,17%; Khối các Ban quản lý dự án quản lý, sử dụng 0,05 triệu m2, chiếm 0,03%.

Về ô tô: Khối cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng 16.383 chiếc, chiếm 43,94%; Khối đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng 16.026 chiếc, chiếm 42,98%; Khối các tổ chức quản lý, sử dụng 4.567 chiếc, chiếm 12,25%; Khối các Ban quản lý dự án quản lý, sử dụng 310 chiếc, chiếm 0,83%.

Về tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản: Khối cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng 6.089 tài sản, chiếm 18,59%; Khối đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng 25.268 tài sản, chiếm 77,14%; Khối các tổ chức quản lý, sử dụng 172 tài sản, chiếm 0,53%; Khối các Ban quản lý dự án quản lý, sử dụng 1.225 tài sản, chiếm 3,74%.

Hòa Lộc

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn