Thứ năm, 21/06/2018, 15:44 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

Công khai báo cáo tài chính của nhà nước lên mạng từ 2018

17:03:08 12/09/2016

(DNVN) - Bắt đầu từ năm 2018 sẽ công khai tình hình tài sản nhà nước; nợ công; thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước… trên cổng điện tử của Bộ này.

Bộ Tài chính đang soạn thảo, lấy ý kiến dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước, trong đó có nội dung đáng chú ý là công khai báo cáo tài chính nhà nước trên mạng internet về các thông tin chủ yếu liên quan đến tài sản, công nợ, nguồn vốn, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền tệ của Nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị có nhiệm vụ lập báo cáo tài chính Nhà nước là Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước là cơ quan quản lý, thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước các cấp, cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước các cấp, cơ quan Nhà nước, tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước, cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, báo cáo tài chính Nhà nước nhằm cung cấp thông tin kinh tế, tài chính làm căn cứ để phân tích khả năng tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương, đánh giá hiệu quả chi tiêu công và hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách về kinh tế, tài chính, ngân sách.

Vì vậy, báo cáo này phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình tài sản Nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính Nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính Nhà nước trong kỳ báo cáo.

Tương tự như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, nội dung báo cáo tài chính Nhà nước cũng bao gồm 4 phần: báo cáo tình hình tài chính Nhà nước, báo cáo kết quả hoạt động tài chính Nhà nước, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính Nhà nước.

Theo điều 15 của dự thảo, Bộ Tài chính có trách nhiệm công khai các thông tin chủ yếu trong báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc, bao gồm: tình hình tài sản nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính Nhà nước. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phải công khai các thông tin tương tự nhưng ở cấp địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính sẽ đăng tải các thông tin chủ yếu trong báo cáo tài chính Nhà nước và thuyết minh cụ thể một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh cũng như phạm vi toàn quốc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Về thời hạn công khai, Ủy ban nhân dân tỉnh công khai báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh được báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính công khai báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc được báo cáo trước Quốc hội.

Dự kiến Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và báo cáo tài chính Nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018.

Hòa Lộc

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn