Tìm kiếm: gia-tộc

"Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" - câu thành ngữ thể hiện quy luật biến chuyển của cuộc sống, không có gì trên đời là vĩnh viễn, trong đó có tiền bạc - được nhiều người tán đồng. Tuy nhiên, điều này có vẻ không hề đúng với 25 gia tộc giàu có nhất thế giới.