Tìm kiếm: sổ-đỏ

Thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho một số cán bộ, công chức nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiền, tài sản của cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại nhiều ngành, lĩnh vực hiện nay đã góp phần triệt tiêu nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng vặt.