DNVN – Theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 26/11/2021, một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được đơn giản hóa so với trước đây. Trong đó, bãi bỏ toàn bộ thủ tục hành chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng.
DNVN - Ngày 19/10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (Digital Transformation Index – DTI) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2020. Theo đó, Bộ Tài chính, VTV và TP Đà Nẵng được xếp hạng dẫn đầu DTI 2020.
DNVN - Để góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số cần thúc đẩy đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng: Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.