(DNVN) - Báo cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020), được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ sáu vào sáng 22/10, đã nêu rõ những chuyển biến tích cực cũng như một số hạn chế, tồn tại của nền kinh tế.