Tìm kiếm: doanh-nghiệp

(DNVN) - Nhằm phát triển ngành logistics Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Hiệp hội DN dịch vụ Logstics Việt Nam (VLA) và 6 trường cao đẳng tại TP.HCM, Đồng Nai đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực.
Trong ngày 15/6/2018, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, với sự tán thành cao.