Chính sách

Xây dựng xã thương mại điện tử: Lựa chọn địa điểm mô hình thí điểm trước ngày 10/12

DNVN - Kế hoạch Triển khai xây dựng các mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh/xã thương mại điện tử (do Trung ương chỉ đạo) tại các địa phương giai đoạn 2021 - 2025 sẽ lựa chọn địa điểm mô hình thí điểm trước ngày 10/12/2022.

Nông thôn mới giúp thu nhập của người dân tăng gần 4 lần / Chính phủ đề xuất hàng chục nghìn tỷ đồng tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Tại “Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” sáng 17/11, ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã trình bày Kế hoạch Triển khai xây dựng các mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh/xã thương mại điện tử do Trung ương chỉ đạo (Mô hình) tại các địa phương, thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, để thống nhất cách thức triển khai xây dựng Mô hình thí điểm, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương (Văn phòng) hướng dẫn kế hoạch triển khai thực hiện theo 7 bước.

“Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”. (Ảnh: Hà Anh).

Bước 1: Đăng ký tham gia xây dựng mô hình thí điểm. Văn phòng tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) có văn bản gửi UBND các tỉnh đề nghị đăng ký Mô hình. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Bước 2: Lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình thí điểm. Trên cơ sở tổng hợp danh sách các tỉnh gửi đăng ký xây dựng mô hình, Văn phòng khảo sát, rà soát, tham mưu lãnh đạo Bộ NN-PTNT xem xét, quyết định phê duyệt.

Sau khi có Quyết định của Bộ NN-PTNT về phê duyệt danh sách địa phương xây dựng mô hình, Văn phòng tham mưu Bộ NN-PTNT có văn bản chính thức thông báo tới các địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/12/2022.

Bước 3: Hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình thí điểm. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan dự thảo Hướng dẫn xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử.

Sau khi đã thống nhất nội dung với các cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành, Văn phòng tham mưu Bộ NN-PTNT ban hành Hướng dẫn tạm thời xây dựng thí điểm Mô hình, làm cơ sở để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án xây dựng mô hình thí điểm. Thời gian hoàn thành lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình thí điểm trước ngày 30/3/2023.

Các địa phương lựa chọn địa điểm mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh/xã thương mại điện tử
trước ngày 10/12/2022.

Bước 4: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án án xây dựng mô hình thí điểm. Bộ NN-PTNT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc chỉ đạo các xã được lựa chọn tiến hành lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án xây dựng Mô hình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt (có ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan), làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án xây dựng Mô hình phải thể hiện được đầy đủ mục tiêu, nội dung, giải pháp và phân công thực hiện cụ thể, rõ ràng cho từng cấp, từng ngành và UBND xã tham gia xây dựng mô hình.

Đặc biệt, về kinh phí triển khai xây dựng mô hình, phải đảm bảo cơ cấu đầy đủ: kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp (bao gồm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương), kinh phí huy động xã hội hóa (từ nguồn đóng góp, hỗ trợ tự nguyện của doanh nghiệp và người dân). Thời gian hoàn thành phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án án xây dựng Mô hình trước ngày 30/6/2023.

Bước 5: Triển khai xây dựng Mô hình. UBND xã tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện (trên cơ sở hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ngành có liên quan do UBND tỉnh giao). Kinh phí triển khai xây dựng Mô hình bao gồm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp. Thời gian thực hiện và hoàn thành là từ năm 2023 đến năm 2025.

Bước 6: Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai xây dựng mô hình thí điểm. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành liên quan tiến hành hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai Mô hình. Thời gian hoàn thành là từ năm 2023 đến năm 2025.

Bước 7: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Mô hình và đề xuất kiến nghị về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2025.


Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm