Thị trường

Hà Nội quyết định bổ sung 97 dự án thu hồi đất năm 2016

(DNVN) - Sáng 2/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua quyết định bổ sung danh mục 97 dự án thu hồi đất, với diện tích 418,2 ha.

Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Hà Nội, sáng 2/12, HĐND TP. Hà Nội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; dự án, các công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Biểu quyết thông qua nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2016.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Thủ đô; nguồn thu từ đất năm 2015 dự kiến hoàn thành kế hoạch thu ngân sách (khoảng 13.000 tỷ đồng, bằng 10% thu ngân sách Thành phố). 

Tuy nhiên, thực hiện kế hoạch mới đạt 50%, nguyên nhân do: theo quy định của Luật Đất đai 2013, hồ sơ đất phải có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết đã được thẩm định cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nên thời gian chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất dài hơn so với quy định của Luật Đất đai 2003; Một số dự án phải chờ điều chỉnh theo quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết; vốn đầu tư công nhìn chung giảm, để hạn chế nợ công tăng, nhiều công trình, dự án phải ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ; nhiều chủ đầu tư mặc dù đã có dự án, chủ trương đầu tư được phê duyệt nhưng chưa cân đối đủ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Trên cơ sở căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn lập danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016, UBND Thành phố trình UBND Thành phố quyết nghị: Bổ sung danh mục 97 dự án thu hồi đất, với diện tích 418,2 ha; danh mục 34 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, với diện tích 58,6 ha vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2015, danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015. 

Đối với các công trình, dự án nằm trong Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND TP, nhưng đến hết ngày 31/12/2015 chưa thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì cho phép tiếp tục được thực hiện trong năm 2016, gồm: 199 dự án thu hồi đất, với diện tích 386 ha; 118 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng, với diện tích 195,5 ha. 

Thông qua danh mục 647 công trình, dự án thu hồi đất năm 2016, với diện tích là 1.561 ha. Kinh phí bố trí để bồi thường, GPMB đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố, được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2016 của HĐND Thành phố; kinh phí bố trí để bồi thường GPMB đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp huyện do UBND cấp huyện bố trí; kinh phí bố trí để bồi thường GPMB dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí. 

Thông qua danh mục 456 công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016, với diện tích là 1.011,5 ha; trong đó: đất trồng lúa là 448 dự án, diện tích là 977,5 ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 08 dự án, diện tích là 43,3 ha. 

Trong năm thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 được HĐND Thành phố phê duyệt thì UBND Thành phố có trách nhiệm tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND Thành phố thống nhất để quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp gần nhất. 

Hoàng Thiên
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo