Sáng chế

Báo Nhật ngỡ ngàng vì doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam áp dụng thành công AI vào sản xuất

Những trang trại nông nghiệp kiểu mới cho thấy sáng kiến "Công nghiệp 4.0" của chính phủ Việt Nam – bao gồm việc sử dụng AI và Internet of things.