Trước cái chết của hai người anh em, Lưu Bị đã quá tức giận và không nghe lời can ngăn của Gia Cát Lượng và Triệu Vân, kiên quyết tiến quân thảo phạt Đông Ngô, do đó mới xảy ra thất bại ở trận Di Lăng và qua đời ở Bạch Đế thành.