Chính phủ số

Thừa Thiên Huế: 100% dịch vụ công trực tuyến phổ biến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2021

DNVN - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Thừa Thiên Huế: Thanh toán tiền vệ sinh môi trường qua ví điện tử VNPT Pay / Thừa Thiên Huế: Tạo cơ chế chính sách để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đi vào cuộc sống

Theo đó, mục tiêu trong năm 2021, phấn đấu tối thiểu 60% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến thiết thực đối với người dân ở mức độ 3, 4 đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thừa Thiên Huế quyết tâm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thừa Thiên Huế quyết tâm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Cung cấp tối thiểu 50% biểu mẫu trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 20% thông tin của người dân, doanh nghiệp được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 100% thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và xử lý thông qua Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, trừ trường hợp hồ sơ mật được điều chỉnh bằng quy định khác...

Lộ trình đến năm 2022, phấn đấu tối thiểu 70% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cung cấp tối thiểu 70% biểu mẫu trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 30% thông tin của người dân, doanh nghiệp được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến.

Tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đạt 20% tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến công bố mức độ 3, 4 của tỉnh. Đạt tối thiểu 60% tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ...

Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu tối thiểu 80% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cung cấp 100% biểu mẫu trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 50% thông tin của người dân, doanh nghiệp được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; Tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đạt 50% tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến công bố mức độ 3, 4 của tỉnh.

 

Đạt tối thiểu 80% tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ. Số hóa, chứng thực, lưu trữ điện tử kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt 100% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp. Tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, kế hoạch triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Hoàn thiện cơ chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai Chuyển đổi số dịch vụ công; Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Viên Hữu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm