Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

DNVN – Đại hội XIII của Đảng đã hoàn hoàn thành công tác kiểm phiếu và thông báo danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết). Theo danh sách, 119 người tái đắc cử Ủy viên Trung ương, 61 người trúng cử lần đầu, 20 người là ủy viên dự khuyết.