Doanh nghiệp Việt

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh

Công ty tôi đã hoạt động ở Hà Nội được 3 năm. Để phát triển và mở rộng thị trường, chúng tôi dự định mở thêm chi nhánh ở Hải Phòng. Xin hỏi hồ sơ đăng đăng ký hoạt động chi nhánh bao gồm những gì?

Tôi dự định góp vốn vào công ty cổ phần. Theo tôi được biết, công ty cổ phần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên?
Vừa qua, các cổ đông công ty đã thống nhất thay đổi tên công ty. Theo đó, công ty phải làm thủ tục thay đổi tên công ty và thay đổi con dấu công ty. Xin hỏi thủ tục đăng ký thay đổi con dấu được pháp luật quy đinh như thế nào?
Sắp tới, tôi dự định hợp tác với công ty bạn tôi để thành lập trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán. Xin hỏi, để thành lập công ty kiểm toán, tôi cần đáp ứng điều kiện gì về vốn và thành viên? Công ty bạn tôi có thể góp vốn dưới hình thức là tổ chức có được không?