Tìm kiếm: Hội-trợ

Quán triệt các nghị quyết của Đảng về chính sách xã hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), trong 5 năm qua, công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội (HPQĐ), "đền ơn đáp nghĩa" được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ Tổ quốc.
“Với một trường hợp chưa có tiền lệ và có tính chất phức tạp liên quan đến chính sách xã hội của cả một quốc gia, thời gian xử lý chỉ trong vài ngày là một thành công thực sự”. Bà Đặng Thị Hải Hà nguyên là Cố vấn trưởng Dự án hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ về tuân thủ bền vững các tiêu chuẩn quốc tế về quan hệ lao động, thời giờ làm việc và lương công bằng trong chuỗi cung ứng dệt may và da giày tại Việt Nam nhận định về việc giải quyết vụ đình công của công nhân Công ty Pou Yuen, Tp.HCM.

End of content

Không có tin nào tiếp theo