Tìm kiếm: Xuân-Hải

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng góp của Cựu chiến binh (CCB), nhất là CCB cơ sở.

End of content

Không có tin nào tiếp theo