Tin tức

Hướng tới đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024: Mặt trận phải tự đổi mới mạnh mẽ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Âu Thế Thái nhấn mạnh: Để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở trong nhiệm kỳ 2019-2024 phải tự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.

Đắk Lắk: Xe container mất lái tông sập nhà dân, 6 người hốt hoảng tháo chạy / Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 40 độ C

Ông Âu Thế Thái.

Ông Âu Thế Thái

PV: Thưa ông, cho đến thời điểm này, tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ ở tỉnh Tuyên Quang đã được triển khai đến đâu? Về nhân sự, tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực hiệu quả được Đại hội MTTQ cấp xã thực hiện như thế nào?

Ông Âu Thế Thái: Tính đến cuối tháng 32019 toàn bộ 141/141 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã đảm bảo đúng tiến độ. Công tác nhân sự Đại hội MTTQ cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; điều lệ MTTQ Việt Nam và các thông tri hướng dẫn của MTTQ các cấp. Chất lượng cán bộ Ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ mới được nâng lên.

Đáng chú ý, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ giảm so với nhiệm kỳ trước, đáp ứng tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo thống kê, Đại hội MTTQ cấp xã đã hiệp thương dân chủ cử 141 Ủy ban MTTQ cấp xã với 4.800 Ủy viên, giảm 188 vị so với nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó, nữ có 1.616 vị, chiếm 36,67%; dân tộc ít người 2.707 vị, chiếm 56,39%; tôn giáo 174 vị, chiếm 3,63%; người ngoài đảng 1.436 vị, chiếm 28,8%. Có 133/141 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tham gia cấp Ủy cùng cấp, chiếm 94,33%, tăng 10,6% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 75 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Vậy đến nay, công tác tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện được chuẩn bị như thế nào thưa ông?

- Hiện nay, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện. Huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ điểm cấp huyện của tỉnh để rút kinh nghiệm. Các huyện, thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành văn kiện, nhân sự đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024, dự kiến đến đầu tháng 6-2019 hoàn thành công tác tổ chức Đại hội. Bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trước, trong và sau đại hội với nhiều hình thức sinh động và phù hợp với từng khu dân cư như: Lồng ghép các nội dung tuyên truyền với nội dung sinh hoạt của chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể. MTTQ các cấp xây dựng các công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp một cách thiết thực, ý nghĩa.

Được biết, Ban Thường trực Ủy banMTTQ tỉnh Tuyên Quang đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024. MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã triển khai phong trào thi đua ra sao, thưa ông?

- Chúng tôi đã phát động phong trào thi đua tới từng huyện, xã với phương châm các các công trình chào mừng phải thực sự thiết thực, vì lợi ích của người dân, phục vụ chính nhu cầu của nhân dân ở từng địa bàn khu dân cư. Và sản phẩm, phần việc đăng ký thi đua phải mang đặc trưng của MTTQ Việt Nam, do Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng tham gia thực hiện.

Cụ thể, huyện Chiêm Hoá làm đường cổng, hàng rào vào tượng đài các anh hùng liệt sĩ xã Tân Thịnh; huyện Na Hang làm đường bê tông liên thôn tại thôn Phai Khằn; huyện Lâm Bình làm cầu qua suối; huyện Hàm Yên vận động xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao, khuôn viên nhà văn hoá thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, vận động hỗ trợ xoá 10 nhà tạm; huyện Yên Sơn có công trình thắp sáng đường quê; huyện Sơn Dương tuyên truyền vận động ủng hộ kinh phí để hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở; TP Tuyên Quang hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo phường Ỷ La… Do đó đã tạo được không khí hứng khởi, hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Công trình đường bê tông liên thôn chào mừng Đại hội của huyện Na Hang.

Công trình đường bê tông liên thôn chào mừng Đại hội của huyện Na Hang.

Trước thềm Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, ông có thể đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ qua?

- Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động: Triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khích lệ các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có bước phát triển quan trọng, đã hình thành rõ hơn về cơ chế và phương thức để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Công tác xây dựng tổ chức, công tác cán bộ được quan tâm là tiền đề quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Mặt trận toàn tỉnh, cùng nhau nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Vậy Dự thảo Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa ông?

-Trong Dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2019 -2021, MTTQ tỉnh xác định, trong những năm tới, kinh tế nước ta được dự báo sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định; phát triển kinh tế gắn chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, sự mất cân đối về cơ cấu của nền kinh tế, cơ cấu dân cư, cơ cấu ngành nghề, sự chênh lệch giàu - nghèo có xu hướng gia tăng; tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực, tai nạn giao thông diễn biến ngày càng phức tạp. Xuất hiện những vấn đề mới như: Dân số già hóa, sự giảm sút nguồn lực lao động ở nông thôn, bất bình đẳng giới, sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện sống, lối sống, môi trường sống, việc làm, các loại dịch bệnh.

Bên cạnh đó, những mặt trái của cơ chế thị trường, của quá trình toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang diễn ra mạnh mẽ; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị với nhiều phương thức, thủ đoạn mới… đã làm nảy sinh nhiều khó han, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bối cảnh tình hình trong nước và của tỉnh vừa là thời cơ, đồng thời cũng là thách thức đối với công tác Mặt trận. Để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm đòi hỏi MTTQ từ tỉnh đến cơ sở trong nhiệm kỳ tới phải tự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.

Định hướng, mục tiêu chung của MTTQ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ tới đây là gì, thưa ông?

- MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm
Theo daidoanket.vn
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm

 
 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 76/GP-BTTTT cấp ngày 26/02/2014
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Bích Hường
Tổng Thư ký toà soạn: Đỗ Lê Tảo
Địa chỉ: A125, 37 Hùng Vương, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Email: bbt.doanhnghiepvn@gmail.com

Bảng giá quảng cáo
Hotline: 0912.480.246 - 024.33505280
Doanh nghiệp Việt Nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cấm sao chép, trích dẫn dưới mọi hình thức trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp Việt Nam.
Thiết kế bởi TRASCO.JSC