Tìm kiếm: ISO-39001:2014

DNVN – Theo bà Trần Thị Ngọc Anh, phòng Chứng nhận HT QUACERT, ISO 39001:2014 đã thể hiện trách nhiệm với xã hội, nâng cao uy tín doanh nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh quá trình đấu thầu và giảm chi phí chi trả cho bảo hiểm. Các tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô, sản phẩm, dịch vụ đều có thể áp dụng ISO 39001.

End of content

Không có tin nào tiếp theo