Tìm kiếm: Ngũ-hổ-tướng

Lưu Bị thời trẻ bái Lư Thực làm thầy, sau lại tham gia bình định khởi nghĩa khăn vàng, thảo phạt Đổng Trác… Nhưng vào cuối thời Đông Hán, bởi vì năng lực bản thân có hạn, nên trong suốt quá trình chư hầu hỗn chiến, Lưu Bị nhiều lần gặp thất bại, phải nương nhờ các thế lực chư hầu khác như Công Tôn Toản, Đào Khiêm, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu….
DNVN – Trong Tam Quốc diễn nghĩa, ngũ hổ tướng (Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu) là 5 vị dũng tướng có tài năng xuất chúng do Lưu Bị sắc phong. Tuy nhiên, theo sử sách thì có 1 vị võ tướng còn được cho là mạnh hơn cả Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung hay Mã Siêu. Ông là ai?

End of content

Không có tin nào tiếp theo