Tư vấn pháp luật

Doanh nghiệp nhỏ có phải lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm không?

Công ty tôi là công ty một thành viên, có vốn điều lệ 100 triệu đồng, hoạt động với quy mô nhỏ. Xin hỏi: Những công ty nhỏ như công ty tôi có phải lập báo cáo tài chính hàng năm như các công ty lớn hay không?