Giải mã Tam Quốc

Đạo trị quốc và dùng người của Gia Cát Lượng

DNVN - Nói đến Gia Cát Lượng, mọi người thường liên tưởng đến một vị quân sư thần cơ diệu toán, cầm quân đánh trận “xuất quỷ nhập thần” khiến đối phương “hồn siêu phách tán”. Thực tế, Khổng Minh còn là một nhà chính trị, quân sư kiệt xuất thời đại Tam Quốc với khả năng đánh giá và sử dụng nhân tài lão luyện.

DNVN - Qua Tam Quốc chí và Tam Quốc diễn nghĩa, hậu thế có thể thấy được diện mạo, tính cách của các kẻ sĩ (giới trí thức) thời Tam Quốc rất đa dạng, sinh động. Mỗi người một vẻ, tài trí, thân phận, kết cục khác nhau và thuộc các tập đoàn phong kiến khác nhau. Dưới đây là 10 kẻ sĩ giữ vai trò then chốt giúp hình thành cục diện thời Tam Quốc.