Hỗ trợ doanh nghiệp

Siết điều kiện hoạt động công ty cho thuê tài chính

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty cho thuê tài chính, trong đó có bổ sung quy định về điều kiện hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính và công ty tài chính.

(DDDN) Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ trước đến nay, chỉ có công ty cho thuê tài chính mới được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính được xây dựng trước đây dựa trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng năm 2003, nay đã không còn phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.


Trên thực tế là các công ty cho thuê tài chính hiện nay năng lực quản trị, điều hành còn hạn chế, đặc biệt là quản trị rủi ro. Một số công ty có kế hoạch, chiến lược hoạt động kinh doanh không phù hợp, vượt quá năng lực quản trị, điều hành, quản lý rủi ro; quy mô hoạt động nhỏ, vốn điều lệ và uy tín thấp, huy động vốn gặp khó khăn (chủ yếu từ tổ chức tín dụng); tập trung cho thuê vào một số ít khách hàng hoặc một số ít nhóm khách hàng có chung lĩnh vực kinh doanh, trong tập đoàn hoặc tổng công ty hoặc cùng ngành kinh tế kỹ thuật và cho vay một số lĩnh vực có rủi ro cao như tàu thủy dẫn đến rủi ro trong hoạt động.

Từ thực trạng quản lý và hoạt động cho thuê tài chính trên, theo Ngân hàng Nhà nước, cần phải điều chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cho thuê tài chính để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất đảm bảo hoạt động cho thuê tài chính phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả. Vì vậy Ngân hàng Nhà nước đã dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty cho thuê tài chính gồm 7 chương, 36 Điều. Trong đó, hướng dẫn hoạt động cho thuê tài chính, mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính, cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính, cho thuê vận hành. 

Theo dự thảo, các quy định về hoạt động cho thuê tài chính (từ Điều 7 đến Điều 15), về cơ bản kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp với Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và thực tế hoạt động cho thuê tài chính tại Quyết định số 05. Tuy nhiên, để các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính hoạt động an toàn - hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị, tập trung nguồn lực vào hoạt động cho thuê tài chính, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về điều kiện hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính và công ty tài chính phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng và Nghị định quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, cụ thể: “điều kiện về đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ trình độ chuyên môn, quy định nội bộ về cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính...” khi thực hiện hoạt động cho thuê tài chính tại Điều 7.

Để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá, dự thảo Thông tư không quy định việc cho thuê tài chính bằng ngoại tệ. Đối với trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, ... để cho thuê tài chính, các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải mua ngoại tệ và sau đó cho thuê tài chính bằng VNĐ.
 
 
NP
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo