Tìm kiếm: bức-tượng

"Chúng mày có thể treo cổ tao, nhưng tao sẽ không đơn độc. Hai trăm triệu người trên đất nước của chúng tao, chúng mày sẽ không thể treo cổ hết được, họ sẽ thay tao trả thù chúng mày. Hỡi những tên lính kia! Không bao lâu nữa chúng mày sẽ phải đầu hàng. Dù sao đi nữa thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng tao! "...
Trong tín ngưỡng Phật giáo, người ta coi những bức tượng Phật là hiện thân của Đức Phật. Nên ở đâu có tượng Phật ở đó hiện hữu một cảm giác thanh tịnh và hòa bình đến lạ kì. Đức Phật sẽ ban phước lành cho tất cả chúng sinh tạc tượng của Ngài, đảnh lễ và cúng dường trước tượng của Ngài.

End of content

Không có tin nào tiếp theo