Tìm kiếm: Gia-Cát-Lượng

Mộ Tào Tháo – nhân vật lịch sử thời Tam Quốc ở Trung Quốc nổi tiếng đa nghi là một bí ẩn lịch sử hàng ngàn năm qua chưa có lời giải với những truyền thuyết khác nhau. Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm hài cốt của nhân vật lịch sử gây tranh cãi này đã có tiến triển quan trọng.
DNVN - Từ bỏ Tào Tháo và Tôn Quyền đang xưng hùng xưng bá, Gia Cát Lượng chỉ đi theo Lưu Bị không một “tấc đất cắm dùi” vì 2 chữ duy nhất: Lý tưởng. Sau khi cảm nhận được sự chân thành và ý chí của Lưu Bị phù hợp với lý tưởng bản thân, Khổng Minh không do dự lựa chọn rời núi, theo phò vị hoàng đế khai quốc nước Thục Hán này.
DNVN - Gia Cát Lượng được người đời vinh danh là nhân vật hiện thân của trí tuệ anh minh. Tư Mã Ý được cho là bậc thánh tu luyện đức ẩn nhẫn đạt đến cảnh giới tối cao, còn Quách Gia là một bậc kỳ tài có học vấn tinh thông sâu sắc. Nhưng lại có nhân vật được đánh giá là thông minh nhất Tam Quốc hơn cả Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng và Quách Gia. Đó là Ai?

End of content

Không có tin nào tiếp theo