Các doanh nghiệp tham gia khảo sát chất lượng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập CPTPP

(DNVN) - Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh là một trong những doanh nghiệp tham gia cuộc Khảo sát đánh giá chất lượng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập CPTPP do báo DNVN, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với các đơn vị liên quan tổ chức.
(DNVN) - Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững I là một trong những doanh nghiệp tham gia cuộc Khảo sát đánh giá chất lượng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập CPTPP do báo DNVN, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với các đơn vị liên quan tổ chức.
(DNVN) - Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản nhập khẩu Thiên Phú là một trong những doanh nghiệp tham gia cuộc Khảo sát đánh giá chất lượng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập CPTPP do báo DNVN, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với các đơn vị liên quan tổ chức.